Presa de-atunci si blogurile de astazi - poduri peste o suta de ani

Tuesday, 04 October, Year 3 d.Tr. | Author: Mircea Popescu

Despre gazetarie.

Domnii dela „Tribuna" sunt foarte pripiţi. In Nrul din 4 Maiu al ziarului lor, mă făcuseră reacţionar get-beget, pentru că în articolul meu din 27 Aprilie apărut în „Românul" afirmasem, că azi nici un ziar de-al nostru nu atinge măsura ideală şi pentru că susţinusem teza, că noi azi nu avem nevoie decât de un singur ziar, dar acela să fie apoi ideal de bun : adevărata universitate popu­lară a neamului; iar pentru înfăptuirea lui se rec­lamă concentrarea, ba potenţarea chiar a tuturor forţelor noastre de azi, morale, intelectuale şi materiale, prizărite pe la câte gazete toate.

Ei, şi pentru atât m'a făcut „Tribuna" reacţionar şi m'a suspicionat, că chiorăsc chiar asupra palatului eiii.

Doamne fereşte! In al doilea articol al meu „Despre gazetărie", din Nrul 92 al „Românului" — ca să spulber orice aparenţă de reacţiona­rism — ba ca să ofer o platformă cât se poate de largă ca bază a discuţiei — las să premeargă un lung şi amănunţit citat din Lassalle, asupra gazetăriei în general, ţinut în termeni mult mai aspri şi mai necruţători, decât cum scrisesem eu, cu toate că avea în vedere ziare cu tiraj mult mai mai mare şi cu redacţii mult mai puternice, decât le avem azi noi; ascuţişul atacului său fiind îndreptat în contra „Berliner Zeitung"-ului­ de pe vremi, care atunci număra peste 30000 de abonaţi — nu maximal de 3000, cum noi îi avem azi.

Şi l-am citat pe Lassalle, fiindcă el fusese unul dintre cei mai progresişti oameni, ba dintre cei mai revoluţionari chiar ai secolului al XIX-lea,— şi ca să nu mi-se mai poată băga nici mie de vină reacţionarismul.

„Tribuna" în Nrul ei din 13 Maiu, şoptindu-i-se, a ghicit-o aşa pe nimerite, că citatul e din opera unui vechiu socialist german. Sunt sigur însă, că opera acelui scriitor, domnul cu „simpla întrebare" din 13 Maiu, n'a citit-o. Ca să mă conving despre contrarul, l-aşi ruga, să-mi comunice partea din care am citat — dar în Nrul proxim ai „Tribunei" — altcum voi fi silit să mai repet odatăiii apelul — şi acum am nă­dejde, că o să mi-se tipărească fără greşală, că, daca d-nii dela „Tribuna" vor afla cu cale să se angajeze la o discuţie pe tema aceasta. i-aş ruga, să-mi pună ca potrivnic, unul cu cingători mai tari.

Unul, care să nu-şi epuiseze întreagă arta de ziarist în spirite ieftine şi în jocuri de cuvinte — ci să fie om cu scaun la judecatăiv. Că dacă ar fi vorba de spirit numai, iată aşi putea răspunde d-lui cu „simpla întrebare:"— Curioşi oameni d-voastră, cei dela „Tribuna", când sunteţi provocaţi la o serioasă ­discuţie, ziceţi, că ne-om mai gândi şi vă codiţi — iar când e să faceţi ceartă şi gâlceava fără rost, săriţi zece deodată — nechiemaţi chiar! —

Ei, dar eu consider mult prea serioasă şi ­ prea de mare importanţă pentru noi, discutarea acestei teme, decât să pierd vremea cu vorbe goale.

Continuu dar. Absolut principiar. Dar i-aş ruga pe d-nii dela „Tribuna" pentru puţintică răbdare. Că vor fi convinşi doar şi d-lor de imbecilitatea felului de-a fi al ziarului, cum nu le ­ poţi spune în el aşa toate deodată şi toate din-tr'un răsuflet — legat fiind de anumite forme şi stăvilit fiind de anumit număr de coloane. Şi n'aş vrea s'o păţesc şi cu d-lor, cum o păţii mai alaltăeri, cu un inspirat aderent de-al lor, dela care am primit următoarea amuzantă cartă po­ştală :

„Stimate d-le advocat! Bismarck a gândit - despre gazetari în dieta prusiacă, iar d-ta nu ştiu, doar în Haţegv. Aşa se explică ieşirea d-tale îm­potriva ziaristicei româneşti, din nrul 92 al „Ro­mânului". Fără asigurarea dată prin gazetă, te ştiam capabil de a scrie, că „poporul român este o canalie". Nu mai era lipsă de consacrarea ofi­cială prin organul partidului. Dacă ai făcut-o,- să-ţi fie de bine. In viitor să fii mai puţin expli­cit şi expanzív, în interesul d-tale. Iţi recomandă ­ aceasta cu bunăvoinţă un cetitor. Budapesta în HIV 1910. N. Apolzian m. p. per Ditmar-Bruner Lampenfabrik".

anunt-angajare-1911Eu pe d. Apolzianu, nu-mi aduc aminte, să-l cunosc. Şi n'aş crede, că d-sa ar şti că eu anume de ce sunt capabil. Eu ştiu acum, că de ce e d-sa capabil. Nu mă supără însă. L-aş ruga nu­mai, ca tocmai la fabrica de lampe a lui Ditmar-Bruner fiind aplicatvi, — să mai recitească o dată articolul, aprinzându-şi încă o lampă, să-l ci­tească bine şi apoi — să-şi ceară scuzele. Aşadar mai puţină pripă d-lor dela „Tri­buna" — şi voi urma !

Citasem înadins pe Lassalle. Pentru că nicăiri n'am aflat o critică mai justă, mai concretă a tuturor defectelor ziaristicei de atunci şi de azi, nicăiri o psihologie mai adevărată al acelui monstru, născut din patul nelegiuit al puterei abu­zive a statului şi a prea puternicului capitalvii, al monstrului, care se numeşte azi presă şi pretinde, să fie şcoala adulţilor şi pretinde să reprezinte opinia publică. Cât adevăr curat e în expunerea lui Lassalle şi cât de fidelă şi de actuală, azi chiar, e icoana presei făcută de el — o dovedeşte mai clar acele recente panamale ale presei maghiare, guvernamentale şi opoziţionale de-opotrivă, cari au fost nu de mult desvălite, pe vremea regimului coaliţionist. Nici nu mai insist asu­pra lorviii.

Aş dori să fixez aci atât, că doriam să mă ocup înainte de toate, în general de presă, ca apoi, arătându-i toate defectele genetice şi vitale, primordiale şi actuale, generale şi speciale, să putem trage mai uşor şi mai precise concluziile, privitor la felul, cum ar trebui şi cum va trebui să ne aranjăm noi presa.

Voi continua dar mai departe cu Lassalle. Drept urmare logică a celor expuse în prece­dentul articol asupra defectelor presei, continuă astfel:

„După ce am pătruns dar cauzele, cari fatal au trebuit să rezulte pierzarea gazetarilor, ne va fi uşor să demonstrăm, cum va fi, şi încă încât mai uşor mod, posibilă, în cadrele statului social-democrat, o regenerare complectă a presei. Voi enumăra dar pe scurt cele mai principale măsuri, ce-ar avea s ă fie luate în scopul acesta. Prima e libertatea absolută a presei. Pentrucă numai din ogorul adevăratei libertăţi se poate desvoltă tot ce e măreţ. A doua ştergerea cauţiunilor pentru gazete, pentrucă cauţiunile au singur acel efect, ca să prefacă gazetele în monopolul capitaliştilor şi să împiedece poporul, ca să îşi fondeze organe, cari să reprezinte convingerile lui. A treia, ştergerea impozitului mărcilor poştale, pentrucă acest impozit rezultă pe de-o-parte aceleaşi efecte, ca şi cauţiunile, iar pe de altă parte e stupid, ca gazetele, întrucât ar fi să fie învăţătoarele poporului, să fie îngreunate cu impozite. E chiar ca şi când ai pune dare pe învăţământul şcolar, ori pe predicele preoţilor.

Dar toate aceste măsuri ar rămânea totuş ste­rile şi impotenteix, ca să schimbe esenţa presei noastre, cum a ajuns ea fatal, ca să fie astăzi, dacă nu se va lua şi a patra măsură reglemen­tară încă, care va trebui să perfectueze regenerarea ei.

Vă arătasem, că pierzarea presei a izvorît fatal din acea împrejurare, că ea se prefăcuse prin sistemul anunţurilorx, sub masca, în luptă pentru interese ideale într'o speculaţiune indu­strială de câştig bănesc. Chestiunea dar e pur şi simplu aceea, ca să desparţi aceste două lucruri, cari şi de altfel n'au nimic de a face unul cu altul. Căci, întru cât presa reprezintă interese ideale, ea trebue asămănată cu învăţătorul poporal, ori cu predicatorul amvoanelor ; întrucât publică însă anunţuri, ea se preface în vestitorul, strigătorul, trimbiţaşul public, care anunţă obştei cu sute de mii de glasuri, unde s'a pier­dut un lanţ d e orologiu, unde e cel mai bun tutun şi unde se poate cumpăra extractul de maláta al lui Hoff. Ce are a face predicatorul cu strigătorul bâlciurilor şi nu e oare o monstruozitate, să legi pe olaltă aceste două lucruri ?

Într'un stat social-democrat aşadar, va trebui să se aducă o lege, care opreşte ori cărei gazete, să publice orice fel de anunţuri, iar reclamele să le retribue toate şi excluziv numai foilor oficioase, redactate din partea statului, ori a comunelorxi.

Din clipa aceea vor înceta ziarele să fie o speculaţiune bănească lucrativăxii. Din clipa aceea se vor retrage dela ele capitalele speculatoare. Din clipa aceea va flămânzi oastea permanentă a gazetarilor, ori se vor face curăţitori de ghetexiii ; asta e treaba lor! Din clipa aceea s'a sfârşit cu gazetarul de metier şi în locul lui va păşi ziaristul de vocaţiunexiv. Din clipa aceea vor exista numai astfel de gazete şi vor scrie nu­mai astfel de oameni la ziar, cari fără consideraţii la o îmbogăţire lucrativă, vor simţi pulzând în sufletul lor misiunea, de-a lupta pentru inte­resele ideale şi pentru binele poporului"xv.

Atât de-ocamdată încă din Lassalle. Nu pen­trucă toate ce le spune s'ar potrivi la presa noastră, ci pentrucă toate se potrivesc la presa de azi în general. Şi fiindcă unele dintre postu­latele lui se cuprind şi în programul nostru na­ţionalxvi. Si fiindcă realizarea postulatelor lui ar fi egală cu realizarea idealului gazetăresc. La tot cazul ele reprezintă progresul, iar nu reacţiunea!

  Cetateanul curge tot asa inainte pe inca multe coloane, pe care cei interesati le pot citi bineinteles cu ochii lor proprii in locul indicat. Mare lucru in plus nu se mai adauga in dimensiunea ceea ideala a problemei. Fara a merge pina in pinzele albe pe care se legana socialistul nostru (si mai chema si pe altii, sa vaza, s-or rupe ?), merita totusi observat ca-s si eu de acord cu socialistii o data, sau mai propriu spus c-au nimerit si ei una, in ultima suta de ani :

  • I. Blogurile care merita citite se platesc de catre cititori.
  • II. Blogurile care se platesc de catre terti nu merita citite.
  • III. Tot ce poate face un bloger care n-are cititori sa-l plateasca e sa scrie din vocatie.

  Chestii pe care de altfel le-am mai spus si euxvii, ba chiar le-am tot repetat. Iote ca descopar astazi ca fui plagiat cu fix o suta de ani in urma, in 1911. De-un tip care cita dintr-un tip inca si mai vechi.

  Cum era aia, sunt vechi, domnule Is influencer, ba.

  Muriti ?

———
 1. Avocat din Hateg, participant la Marele Sfat National Roman (ales in Adunarea din Alba lulia pe 1 decembrie 1918). []
 2. In termeni moderni ar fi probabil irelevant si respectiv invidios pe succesul lor, sau asa ceva. []
 3. Aparent disjunctia odata/o data e de data mai recenta, au altminteri s-a strecurat in text o eroare ? []
 4. In caz ca va intrebati de unde vine expresia "cu scaun la cap" : la orice judecata unii stau pe scaun, altii - prostimea - sta in picioare. []
 5. Blogarii Ziaristii astia din provincie dom'le, cum gindesc ei in Hateg, hua! []
 6. Angajat, vezi si exemplul de anunt de angajare alaturat in text. []
 7. Din care se vede cam cit de vechi sunt de fapt preocuparile, ingrijorarile si retorica atit de modernei si atit de progresistei anarho-socialisto-bulibaseli de astazi. Nu-i amuzant sa constati ca cea mai aspra forma de traditionalism e pina la urma prosteala adolescentina ? []
 8. Asa, nici sa nu insisti bade, bine-ai gindit. Iar tu, iubit cititoriu, sa tii minte ca dintre cei ce te vor citi, cei mai multi cu vedere spre toti habar n-or avea de contextul in care te scalzi tu, asa ca ori explici clar si lamurit ori iti cauti o meserie mai potrivita decit potrivitul literelor. []
 9. Iata aici exemplu de corectitudine politica, poftiti de admirati. []
 10. Adica, publicitatea de azi. []
 11. Propunerea e insidioasa prin aceea ca mascheaza un silogism cu premisa ascunsa. Daca speculatia industriala este pernicioasa pentru intreprinderi categoric ideale, fiind de dorit o separatie intre cele doua nu rezulta de-aici numaidecit si monopolul statului pe una dintre ele. Ba chiar dimpotriva, s-ar putea zice. []
 12. Ori sa existe. []
 13. Amuzant cum expresia curenta este "spalatori de cadavre". Ma intreb cita lume realizeaza cit de fundamental conservatori sunt de fapt romanii. []
 14. Interesanta ideea, aparent pentru onorabilul autor meseria e un ce inferior vocatiunii, si probabil inspiratia un ce superior muncii. Daca exista fruct dupa care sa cunoasteti stricaciunea de cap a socialistului, pai asta-i si de altul nu-i nevoie. []
 15. Acesti oameni fiind, contraintuitiv dar istoric demonstrat, cei mai mari si mai de temut inamici ai intereselor ideale si binelui poporului. Cum se face nu stim, da' e fapt, probat, rasprobat, verificat si rasverificat. []
 16. Posibil sa fie vorba de-un soi de branding de tara avant la lettre. []
 17. Cititorii intreaba, noi raspundem []
Comments feed : RSS 2.0. Leave your own comment below, or send a trackback.

15 Responses

 1. inseamna ca ai idei invechite mey ppl.
  cum ar fi si anarchocapitalismul promovat aicisa

 2. Mircea Popescu`s avatar
  2
  Mircea Popescu 
  Tuesday, 4 October 2011

  Am si idei invechite si coniac invechit si asa mai departe. Nu ma pling.

 3. aahhaha, praxa. praxis, grecesc adoptat indentic in multe limbi europene, intre care germana populara la vreme aia.

  acum folosim practica, din franceza practiquer.

  furculision ftw.

  so much fail.

 4. Mircea Popescu`s avatar
  4
  Mircea Popescu 
  Tuesday, 4 October 2011

  Se foloseste si praxa, doar ca cei doi termeni si-au impartit sfera lexicala.

 5. da, primul e anticariat, al doilea ii zice acuma "sivi iexperienta ieuroipean" sau "multilateral dezvoltat", dupa generatie si etc.

 6. Mircea Popescu`s avatar
  6
  Mircea Popescu 
  Tuesday, 4 October 2011

  Praxa se foloseste in general pentru a nota practica profesiunilor liberale (vei auzi de exemplu de la avocat chestii precum "legea dispune X dar in praxa s-a incetatenit Y") si de asemenea in discutii de stilistica a limbii.

 7. ce hater esti fratele meu.

  inb4 eu ma autoreprezentam in instanta la varsta ta, ba!

  deci vorbim de o elita sociala cu zero virgula, excluzand baietii lu' tata si spiru'.
  still not enough

 8. Avem o problemă cu punctul 2, "Blogurile care se platesc de catre terti nu merita citite.".

  Mdeci, în sensul propriu un blog plătit de terţi înseamnă că altcineva îţi plăteşte domeniul şi găzduirea. Cu ocazia asta ai ras complet pe toată lumea de pe wordpress.com, blogspot.com, typepad şi restu' platformelor. Asta intenţionai să spui?

  În sens figurat, dacă autorul blogului are un job dar derivă bani şi din reclame pe blog se consideră că merită sau nu citit? Pen' că full-time blogeri ştiu aproximativ 3, tripleta de aur (petcu, ametcea şi bârgău). În schimb restu' lumii primeşte doar intermitent şi din întâmplare bani pentru a publica chestii.

 9. Mircea Popescu`s avatar
  9
  Mircea Popescu 
  Wednesday, 5 October 2011

  @Freud Deci care-i problema, sunt hater. Si ?

  @dAImon Mei, afirmatia zic ca tre' luata asa cum este. Deci, pe de-o parte, costurile. Ce intra acolo ? Domeniul, da, gazduirea, da. Salarizarea lu' ala care scrie acolo, la nivelul la care-i el profesional. Blogul lui Pambuccian ar putea sa coste 1000 de euro ora. Blogul lui abjectu' poa' sa coste si un milion de euro ora, nu ma supar. Blogul lui Parvan ar putea sa coste etc scl. Aduni frumos toate costurile.

  Acuma, daca alea costuri is platite de terti, indiferent cine-s ei si sub ce forma, ca-i trafic de influenta de la firma (te-am angajat ca depanator de workstation-uri, da' scrie tu acolo pe blog si poate nu te dam afara), ca-i de la partidu' politic, ca-s plati directe, ca ce-or fi ele, blogul respectiv nu merita citit. Fara discutii.

  Daca in schimb X-ulescu are cheltuieli de 10`000 de euro din care primeste 10 sub forma de hosting de la Automattic, e bineinteles discutabil da' mie mi se pare acceptabil sa zicem ca dat fiind ca Xulescu plateste 99,9% din costuri si Automattic 0,1% rezulta deci ca blogul nu este platit de terti. Daca Ygreceanu are cheltuieli de 5`000 de euro si primeste 1`000 direct cash de la ceva producator de piei de closca si inca 2`000 sub forma de trafic de influenta divers, iara-i clar ca blogu' ala e 60% platit de terti, si oricit ar vrea sa discute chestia Ygreceanu, io tot zic ca blogu' lui e platit de terti, si deci nu merita citit.

  In particular la aia trei despre care discuti : trei bucati tineri fara studii da' cu pofta de munca, baga si ei 10 ore la zi pe blog sau cit or fi bagind, salariul minim plus sporuri pro rata, iese fo' 900 de lei la luna. Daca ei primesc o mie de lei din publicitate is chiar supraplatiti de terti, si deci nu merita cititi.

  Acuma sigur ca daca tu esti angajat la o tutungerie si tii un blog despre cum e sa fii gheu pare cam deplasat sa tragem concluzia ca intrucit banii tai vin de la patronu' tutungeriei rezulta ca blogu' tau ie de fapt platit "de terti". Ca nu-i, ie platit de tine, sub forma in principal de timp, de-al tau.

  Nu-ti pare rational ce zic ?

 10. Încercam să despart cele două (administrativ aka nume+host, creativ aka articole).

  Îs de acord cu chestia plată-prin-timp la articole. Dar asta se poate defalca per articol, i.e. dacă scrii un advertorial la fiecare 100 articole se poate spune liniştit că ţi-ai plătit existenţa singur. Destul de greu de trasat o linie, da' măcar este deschis discuţiei. Şi una dintre întrebări era: dacă nu scrii advertoriale, doar pui bannere - contează discuţiei? Practicu nu ţi-a plătit nimeni timp, ţi-a plătit spaţiu.

  Dacă eşti găzduit undeva unde nu plăteşti atunci eşti supus în întregime politicilor gazdei. Ce zici, un bloger găzduit de Google sau de Auttomatic ar fi public un videoclip în care dă foc Coranului şi Bibliei? Sau s-ar fi abţinut, pe considerentul că "probabil nu-i voie"? Nici dracu nu înţelege legaleza din Terms of Service, aşa că apare (imho) o autocenzură involuntară. Cum afli ce ai voie să faci sau nu? De aia ziceam că merită separate discuţiile despre plăţi.

 11. Mircea Popescu`s avatar
  11
  Mircea Popescu 
  Wednesday, 5 October 2011

  Crima nu-i sa scrii sau sa nu scrii articole platite, ca nu aia-i discutia de fapt. Uite un exemplu simplu : eu am contract cu un birou de avocatura din Londra. Tipii aia imi stau la dispozitie, si cind am o problema de natura legala in Anglia imi raspund la intrebari intr-un termen fixat. Deci clientul meu X vrea sa faca X chestie care include si Anglia si tre' lamurite exact conditiile, mediul legal scl ? Eu le trimit o lista de intrebari, ei imi dau o lista de raspunsuri, eu pot face o strategie care are marele merit ca nu-i scobita din nas, ceea ce practic se traduce prin aia ca daca imi pune clientul intrebari - orice intrebari - eu ii pot da raspunsuri, si nu orice raspunsuri, ci raspunsuri rationale, bazate pe ceva adica.

  Noa, oamenii aia din Londra scriu in fact articole platite, pe care le publica pe Internet unei audiente restrinse (compuse din fix mine si pe cine mai aloc eu sa citeasca). Ii face asta necredibili ? Ca adica daca nu raspund la zisele intrebari din vocatie ci pentru bani atunci inseamna ca nu-s seriosi sau nu-s de luat in considerare ? Ei, asta abordare e o absurditate.

  Pe de alta parte sa luam situatia asigurarilor. Ionel sufera de boli, si primeste vindecari. Spitalul detecteaza bolile lui Ion, si vindeca ce poate din ele. Asiguratorul plateste spitalul. Ei, si aici intervine problema : altcineva decit beneficiarul plateste pentru serviciu. Asta e marea catastrofa, nu faptul ca serviciul se plateste, ci faptul ca se plateste de catre un tert care n-are treaba cu beneficiarul de fapt. Chestia asta forteaza pe toata lumea sa joace jocul ala stupid descris de Carlin, "your job as a businessman is to fuck the other guy before he fucks you" etc. Interesul spitalului e sa factureze cit de multe servicii neefectuate si sa suprataxeze serviciile efectuate de fapt, interesul asiguratorului e sa nu plateasca, ca oricum nu el sufera si ineresul beneficiarului e sa se bage cit mai mult in seama cu pretentii cit mai exagerate (si daca se poate absurde) dupa care sa se plinga ca "nu e tratat cum trebuie" pentru ca oricum nu el plateste.

  Chestia asta nu-i evitabila prin aia ca o faci numai umpic. Adica, si daca tu scrii un advertorial de cacat la o suta de articole, tot ai scris un advertorial de cacat. Uite Miruna, ea e in principiu o fata desteapta, citita, scrie mai bine ca multe altele, e pasnica, politicoasa, educata, tot ce vrei tu. Tot o fut in gura, si-am s-o fut in gura pina ori a) moare ori b) isi cere iertare pe coate si genunchi pentru porcaria aia. In termeni mai generali vorbind, o litra de Busuioaca cu o picatura de apa de canal iti da o litra si-o picatura de apa de canal.

  Pe de cealalta parte, atunci cind tu accepti bani, din care 99% de la cititori si 1% de la advertiseri, e destul de clar ca poti trimite oricind advertiserii la plimbare, ca nu stai tu in 1% ala. Deci sub acest aspect se poate discuta de o independenta editoriala, un concept de altfel complet strain gindirii localnice (imi amintesc ca Manafu ma intreba foarte umit acu' fo' doi ani ca cum vreau eu sa colaboram daca eu il injur ?! si alte asemenea timpenii). Da' sa fie clar ca simplul 1% nu iti garanteaza independenta editoriala, tu poti foarte bine sa fii poltron si cu 0%, asa cum de altfel zeci spre sute de copchii cu blog demonstreaza cu patima demna de-o cauza mai buna la fiecare ocazie de li se iveste.

  Dar lasind considerentele astea la o parte, mi se pare destul de clar ca atita timp cit nu 1, nu 2 ci taman 100% din banii pe care-i faci tu iti vin de la advertiseri ca greu vei putea convinge pe cineva de verticalitatea, onestitatea si seriozitatea ta, mai ales in conditiile in care a) ai undeva in jur de douazeci de ani ; b) traiesti intr-o tara in care oamenii nu prea inteleg ce-i aia etica, si aplica chiar mai putin decit inteleg si c) nu ai nici un fel de calificari, venituri, intemeieri, esti practic vorbind un vagabond pe lume.

  Ce zici tu apropo de gazduire e adevarat, dar nu cred ca-i neaparat legat de problema asa cum o pui tu. Privind chestiunea practic, daca vreau sa-l dau jos pe X care-i la automattic sau pe Y care-i la nustiucare host, tot o scrisoare scriu. A, ca difera adrisantu' ? Mare brinza. Sau cu alte cuvinte forta mea vine dintr-o gramada de bani, o gramada de avocati si-o gramada de conexiuni, nu din faptu' ca m-am mutat de pe automattic pe nustiuce host, iar faptu' ca-mi permit diverse survine din aia ca io am o bota mai mare.

  De fapt nici nu-i nevoie de mers pina la discutii cu hosturi, probleme legale, bla bla bla. Nouaji noo la suta dintre tinerii domnisori nu pot convinge o gagica sa stea in pizda goala la camera, sau sa stea in pizda goala in zapada, sau sa stea in pizda goala cu alta pizda-n pizda goala. Deci ei, vrind-nevrind, se cenzureaza, ca n-or publica veci pururi asa ceva la ei pe blog. Ca n-au cum. Mnoa ce chestie.

  Libertatea e evident o chestiune de bote.

 12. tl;dr

 1. Presa de-atunci si blogurile de astazi - poduri peste o suta de ani pe Trilema - Un blog de Mircea Popescu-...

  In care demonstrez clar si apasat cum influentez eu istoria cultural-a patriei. Cu citate....

 2. [...] de I. L. Caragiale online, ducind la recuperari de texte remarcabil de aplicabile astazi, la o suta de ani de la publicarea lor originala si asa mai departe. [↩]Iata ca au trecut cincizeci de ani, o jumatate de secol, de la primele [...]

 3. [...] salutam foarte frumos mobilata pagina de periodice scanate mentinuta de BCU Cluj, care de altfel mi-a servit admirabil si probabil va mai servi si altora (daca s-or gasi printre romani si cetateni inteligenti si [...]

Add your cents! »
  If this is your first comment, it will wait to be approved. This usually takes a few hours. Subsequent comments are not delayed.